Statuten

De statuten van de Vereniging JIRA zijn door leden op te vragen bij het bestuur.

De vereniging heeft ten doel:

  1. het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door (beginnende) advocaten op het terrein van insolventierecht;
  2. het onderhouden en bevorderen van onderlinge betrekkingen tussen deze advocaten;
  3. het bijdragen tot ontspanning van haar leden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van (studie)bijeenkomsten en het opleiden of het verlenen van medewerking daaraan en de onderlinge uitwisseling van informatie.